MCK


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
wtorek, 03 lipca 2012 09:46

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Budowa placu zabaw przy Klubie „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu.

Numer ogłoszenia: 231484-2012
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.07.2012
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
Telefon: 32 327-02-90, Faks: 32 327-02-90 wewn. 24

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

3.    OPIS I WIELKOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rekultywacja terenów zielonych z obsianiem i nasadzeniami, wykonanie nawierzchni żwirowej
i utwardzonej kostką brukową oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy
Klubie „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 według
zestawienia z dokumentacji projektowej

Wielkość zamówienia do 151.600,00 zł brutto.

Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z oznaczeniem Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 16.08.2012
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.08.2012 r.

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b.    posiadania wiedzy i doświadczenia:
- posiadają pozytywne i udokumentowane /referencje/ doświadczenie
w wykonywaniu robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania: Wykonawca wykonał min. 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości końcowej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda;
c.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia w tym 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2)    Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
3)    Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1)    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2)    W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, Wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)    Wykonawca może w formie pisemnej - listownie lub faksem zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2)    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
4)    Zamawiający ustala, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane
w formie pisemnej – listownie lub faksem.
5)    W imieniu Zamawiającego wyjaśnień i informacji dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela:
Artur Jastrzębski, Małgorzata Król
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
Telefon: 32 327-02-90, 32 227-26-22; Faks: 32 327-02-90 wewn. 24
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


8.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
10.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1)    Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2)    Do oferty należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ wraz z żądanymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków.
3)    Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
4)    Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr
1 do niniejszej specyfikacji.
5)    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.
6)    Oferta musi zawierać informacje według kolejności ustalonej w formularzu ofertowym
i niniejszej specyfikacji.
7)    Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8)    Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
9)    Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
10)    Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do niej.

11.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1)    Miejsce składania ofert:
1)    Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy (Dział Administracyjny)
2)    Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2012 r. o godzinie 10:00.
3)    Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach adresowanych do: Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw przy Klubie „Wilkowyje” MCK przy. ul. Szkolnej 94 wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu
4)    Zewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem oferenta. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub przedterminowe otwarcie.
5)    Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
2)    Miejsce otwarcia ofert:
1)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy (Dział Administracyjny)
2)    Termin otwarcia ofert 30.07.2012 r. o godzinie 10:30

12.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1)    Wykonawca określi cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2)    Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną kosztorysową. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą szczegółową i dołączyć do oferty.
3)    Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4)    Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

13.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Oferowana cena: 100 punktów.

Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium oferowana cena, Zamawiający posłuży się wzorem matematycznym
oferowana cena minimalna
Ilość Punktów = (------------------------------------------) x 100 pkt.
cena w rozpatrywanej ofercie
Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

14.    INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację;
2)    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4)    Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3.    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w formie elektronicznej lub faksem, albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa powyżej, jeżeli w prowadzonym postępowaniu:
a.    złożono tylko jedną ofertę,
b.    nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały ujęte w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projekt umowy stanowiący integralną część specyfikacji - Załącznik Nr 6.

16.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)    Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2)    W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo                        zamówień publicznych, Kodeks cywilny, akty wykonawcze do ustawy oraz przepisy obowiązującego prawa.

17.    OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.    MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ ORAZ INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE USTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu zakupów

19.    INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

20.    OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21.    INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH;
Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w „złotych polskich - PLN”.

22.    INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

23.    INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24.    INFORMACJA DOTYCZĄCA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

25. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/31

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejskie Centrum Kultury
Ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy

 
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
środa, 06 czerwca 2012 06:55

Tychy, dn. 06.06.2012 r.
Przetarg nieograniczony – zawiadomienie o wyborze oferty


dot. robót rozbiórkowych oraz remontu posadzek, wymiany drzwi wewnętrznych remontu
sceny, prac remontowych i wykończeniowych Klubu „Wilkowyje” Miejskiego Centrum
Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 w Tychach-Wilkowyjach.


Informujemy niniejszym, że oferta firmy:
Zakład Remontowo-Budowlany BRONISŁAW MALIK, ul. Szafirków 9, 43-100 Tychy

okazała się najtańszą, wg kryteriów zastosowanego tu trybu przetargu nieograniczonego
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

LP    OPIS KRYTERIÓW OCENY    Znaczenie
1    Cena za usługę (brutto)    100%


Oprócz zwycięskiej oferty firmy: Zakład Remontowo-Budowlany BRONISŁAW MALIK,
ul. Szafirków 9, 43-100 Tychy
zostały złożone następujące oferty cenowe firm:
- Z.R.B. KRAWIECZEK, ul. Narcyzów 15, 43-200 Pszczyna
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ECEBUD” Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 8, 43-100 Tychy
- PRO-INHUT sp. z o.o., al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
- ENERGO Jarosław Szczerba, ul. Musialika 9, 41-902 Bytom

Punktacja:
1.    BRONISŁAW MALIK 100 pkt.
2.    Z.R.B. KRAWIECZEK 98,60 pkt.
3.    ENERGO 75,54 pkt.
4.    ECEBUD 72,65 pkt.
5.    PRO-INHUT 64,96 pkt.

Umowa na z roboty rozbiórkowe oraz remont posadzek, wymianę drzwi wewnętrznych, remont sceny, prace remontowe i wykończeniowe Klubu „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przy ul. Szkolnej 94 w Tychach-Wilkowyjach zostanie zawarta z
firmą: Zakład Remontowo-Budowlany BRONISŁAW MALIK,
ul. Szafirków 9, 43-100 Tychy do dnia 27.06.2012 w siedzibie Zamawiającego.


 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
poniedziałek, 02 stycznia 2012 13:08

1. Przedmiot zamówienia: usługi polegające na zapewnieniu ochrony imprez kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach na terenie Miasta Tychy, ochrony stacjonarnej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach oraz monitorowanie sygnałów alarmowych w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę imprez kulturalnych do 3900 godzin w 2012 roku dla poszczególnych imprez oddzielnie oraz ochronę stacjonarną do 2016 godzin w 2012 roku. Ilośc godzin ochrony dla danej imprezy będzie ustalana każdorazowo indywidualnie z wykonawcą usługi. Określenie ilości pracowników niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych) należy do wykonawcy. W ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca jest również zobowiązany do monitorowania systemu alarmowego siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Monitorowanie odbywać się będzie zdalaczynnie i opłacane w systemie wynagrodzenia ryczałtowego za miesiąc monitoringu.

2. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie z wolnej ręki (art. 67 na podstawie art. 5 ust. 1a) w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym (usługi bezpieczeństwa) - załącznik nr 2 do rozp. Prezesa RM z dnia 28.01.2010 (Dz.U. nr 12, poz. 68).

zamawiający przeprowadził również negocjacje z firmą Lider Konsorcjum "Era" w celu uzyskania jak najniższej ceny.

Miejskie Centrum Kultury wybrało firmę: Lider Konsorcjum "Era".

 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
poniedziałek, 02 stycznia 2012 13:00

1. Przedmiot zamówienia: usługi poligraficzne w zakresie druku afiszy, plakatów, ulotek, katalogów, folderów itp. oraz wykonanie reklamy zewnętrznej (plansze, banery, tablice itp.)

2. Kryteria oceny ofert:

- cena za usługę brutto   - znaczenie: 100%

3. Termin składania wniosków: do dnia 15.12.201, godz. 10.15

4. Miejsce składania wniosków: Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 TYCHY

5. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: oferta firmy Pracownia Reklamowo-Promocyjna "Kolart" odpowiada wszystkim wymogom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o kryteria wyboru.

 
Wybór oferty - usługi poligraficzne
piątek, 16 grudnia 2011 14:11

Miejskie Centrum Kultury w Tychach informuje, że oferta firmy Pracownia Reklamowo-Promocyjna "KOLart" Jolanta Kowalczyk, ul. Nowokościelna 56a, 43-100 TYCHY okazała się najtańszą, wg kryteriów zastosowanego trybu zapytania o cenę ustawy Prawo zamówień publicznych dot. zamówienia na usługi poligraficzne i reklamę zewnętrzną.

Oceny ofert dokonano na podstawie następujących kryteriów"

- cena za usługę brutto (znaczenie: 100%)

 

Oprócz oferty firmy Pracownia Reklamowo-Promocyjna "KOLart", zostały złożone następujące oferty cenowe firm:

- "Pergamon" Wydawnictwo Drukarnia ul. Zakątek 6, 43-100 TYCHY (oferta nie najtańsza).

 

Umowa na usługi poligraficzne i reklamę zewnętrzną zostanie zawarta z firmą Pracownia Reklamowo-Promocyjna "KOLart" Jolanta Kowalczyk do dnia 02.01.2012r. w siedzibie Zamawiającego.

 
Wybór oferty - usługi ochrony
poniedziałek, 21 listopada 2011 08:58

Miejskie Centrum Kultury w Tychach informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku został dokonany wybór oferty

dot. usług polegających na zapewnieniu ochrony imprez kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach na terenie miasta Tychy, ochronie stacjonarnej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach oraz monitorowanie sygnałów alarmowych w Miejskim Centrum Kultury w Tychach.

Umowa zostanie podpisana z firmą LIDER KONSORCJUM ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, na okres 01.01.2012 - 21.12.2012 i zawarta zostanie w trybie art. 67 na podstawie art. 5 ust. 1a Prawa zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie: Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie z wolnej ręki (art. 67 na podstawie art. 5 ust. 1a) w przypadku usług o charakterze niepriorytetowych (usługi bezpieczeństwa) - załącznik nr 2 do Rozp. Prezesa RM z dnia 28.01.2010 (Dz.U. nr 12, poz. 68). Okoliczności podane w art. 5 ust. 1a stanowią jedynie przykład, a zamawiający może wskazać wszelkie inne okoliczności uzasadniające zastosowanie trybu z wolnej ręki.

Z firmą Lider Konsorcjum Era Sp. z o.o. Miejskie Centrum Kultury w Tychach współpracuje już kilka lat i przez ten okres współpraca układała się wzorowo. Dzięki profesjonalnemu podejściu do swoich obowiązków przez firmę Lider Konsorcjum Era, Miejskie Centrum Kultury może wyłącznie skupić się na własnej działalności. Lider Konsorcjum Era jest jednym z najważniejszych partnerów Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, dzięki któremu imprezy na terenie miasta Tychy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury sa w pełni bezpieczne.

Zamawiający przeprowadził również negocjacje z firmą Lider Konsorcjum Era, w celu uzyskania jak najniższej ceny.

 
Więcej artykułów…


Najbliższe wydarzenia